Allmänna villkor

Gäller från och med 20-01-01
 1. Definitioner 

En bokning är när du bokat en produkt, tjänst och/eller lokal som tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring,

Beställare är den person - juridisk eller fysisk - som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen.

 

 1. Beställning 

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

 

 1. Förskott

Vid större arrangemang tillämpas förskottsbetalning enligt överenskommelse. Faktura på förskottsbelopp sänds efter bokning. Betalas inte förskottet anses beställningen som avbokad. Ang betalning, se vidare under punkt 7.

 

 1. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål som påverkar bokningen t ex gällande kost, handikapp eller likande så ska det framföras redan vid beställningstillfället.

 

 1. Värdefull egendom

Var och en i beställarens sällskap är själva ansvariga för egendom och djur som vistas på området.

 

 1. Avbeställning 

Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med 50 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

 1. Betalning 

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från t ex beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid före ankomst och enligt faktura. Har avtal träffats om betalning med Swish ska beställaren utge full likvid före ankomst enligt bokningsbekräftelse. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

 

 1. Force majeure
   

  Härjedalsguiderna som på grund av omständighet som företaget inte kunnat råda över, såsom myndighetsbeslut, naturkatastrof, extremt väder, eldsvåda, krig eller krigsliknande tillstånd, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin verksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant arrangemang. Det berättigar även företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  Företaget äger således rätt att behålla del av eller hela den avgift som betalats för icke genomfört arrangemang till täckande av uppkomna kostnader. Företaget har rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört arrangemang av den som inte redan betalat avgiften. Härjedalsguiderna svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört arrangemang.

 

 1. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras inom området. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Var och en i beställarens sällskap är å sin sida ansvarig för skada som denne själv vållar leverantören.

 

 1. Tvister 

Uppstår tvist gällande betalning använder vi oss av betalningsföreläggande och handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

 

 1. Bokning genom förmedlare 
Om bokning och betalning sker genom en bokningsförmedlare ska detta bolag, utan dröjsmål, hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto till dess utbetalning skett till leverantören. Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit för leverantörens räkning.